Programok


Óvodai életünk tevékenységformái

 

Játék

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék célja maga a játék. Örömet okoz maga a cselekvés, manipuláció, elképzelés. A gyermek játék közben ismerkedik a világgal, tapasztalatokat szerez.

A játékhoz egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását segítő anyagokra, játékszerekre van szükség. Ezért a játékok legyenek esztétikusak, igazodjanak a gyermekek életkorához, segítsék elő a sokoldalú fejlődést. Fontos, hogy fantáziálásra, gondolkodásra és problémamegoldásra serkentsenek.

 

Mese, vers

A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak. A mese a gyermek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője.

A mese-vers emberi kapcsolatokra tanít, mélyíti az önismeretet és segíti a világ megismerését.

A gyermekeknek a mesehallgatás lelki szükséglet, ezért lehetőséget biztosítunk minden nap a mesehallgatásra. A mese a valóság és a vágyak közötti szivárványhíd, amelyet az élőbeszéd fordulataiból építünk fel. Konkrét és érzéki, mégis térben és időben kitágított ( ezért kezdődik mindig így: “hol volt, hol nem volt…” )

 

Ének, zene, énekes játékok

A zene hatása olyan emberformáló erő, amely kihat az egész személyiségre.

Az értékes zene fogékonnyá teszi a gyermekeket a szép befogadására, formálja ízlését és emberi magatartását.

Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az éneklés, a zenélés felkeltik a gyermekek zenei érdeklődését, formálják zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat.

Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik  a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét.

Rajzolás, mintázás, kézi munka

Az óvodai vizuális nevelés fontos alapozó funkciót tölt be, ezért legfőbb feladatunknak tartjuk a gyermeki vizuális kifejezésmód, közlönyelv kialakítását, melynek alapja az esztétikai élmények, érzékletes tapasztalatok lehetőségének megteremtése.

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka különböző lehetőségei, variációi fontos eszköz a gyermeki személyiség fejlesztésben. Az óvodai légkör egyre inkább kedvez a játékos légkörű gondolkodásfejlesztésnek, kreativitásnak.

Óvodai nevelésünk számtalan lehetőséget nyújt, ahol a gyermekek gondolkodása szabadon szárnyalhat, kedve szerint improvizálhat (irodalmi nevelés – mesekitalálása, bábjáték jelenetek kitalálása, ének-zene dallamok és szövegek kitalálása, stb.). A legtöbb lehetőség azonban a játék mellett a vizuális nevelésen belül adódik.

Mozgás

 A kisgyermekekre jellemző az állandó mozgás, helyzetváltoztatás. A mozgás az érés folyamatában a fejlődő gyermek természetes szükséglete. Programunkban nem szűkül le a testnevelési foglalkozások, énekes játékok körére, jelen van óvodai életünk minden percében.

Célunk a gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése, a mozgás megszerettetése, egészséges versenyszellem kialakítása. Mindennapos torna mellett a heti nagy testnevelés keretében gondot fordítunk a lábstatikai rendellenességek, valamint a helytelen testtartás megelőzésére és javítására.

 A külső világ tevékeny megismerése

 Célunk, hogy a gyermek fedezze fel környezetét, jusson olyan tapasztalatok birtokába, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek.

A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az érték megőrzését.

Comments are closed.